313یاقوت
 
اگر یک نفر را به او وصل کردی ،برای سپاهش تو سردار یاری
 

ياران رسول الله وياران امام خميني

تاريخ تجربه گران بهايي است که سينه به سينه ونسل به نسل به ما رسيده است.

بررسي تاريخ هم چراغ راه است وهم آموزگار.

يکي از اين گنجينه ها توجه به وضعيت وبررسي  عملکرد ياران رسوالله(ص)  بعد از رحلت آن بزرگوار وآن موجود قدسي والهي است.

صحابه وانصار رسول معظم(ص) اسلام بعد از ايشان چه مشي وسيره اي را پيش گرفتند؟

ترازو وميزان سنجش بعد از پيامبر(ص) چيست ؟

چگونه بايد حق را از ناحق تشخيص داد ؟

دل در گرو چه کسي بايد داشت ؟

 چه کسي را بايد به عنوان اسوه والگو انتخاب کرد؟

معيار هاي سنجش وانتخاب چيست؟

آيا سوابق وخدمات ملاک عمل است؟

آيا صحابه وانصار بودن  به تنهايي کافي است؟

 آيا سابقه وميزان حضور در صحنه شرط است؟

 آيا تعريف وتمجيد هاي رسول خدا (ص) بايد در انتخاب ملاک باشد ؟

آيا شأن نزول آيات درخصوص افرادمعيار است؟

آياهرکسي حق تفسير وتأويل وتشخيص دارد؟

آيا سن وسال ارزشي جهت انتخاب است ؟

آيا تعهدو وفاي به عهد وپيمان ارزش است؟

آيا قبول مخاطره ها واجراي دستورات شرط است؟

آيا دوستان وخويشان واقربا ملاک است؟

آيا شجاعت ورشادت وايثار ملاک است؟

آيا تعريف وتمجيد دشمن اثر گذار است؟

آيا علم وحلم وصبر وتدبير ومديريت وسياست ملاک است ؟

آيا رفيق بازي وفاميل سالاري وايل وقبيله ارزشمند است؟

آيا آناني که دنبال زر وزور تزوير رفتند قابل اعتمادند؟

 آيا قاسطين ومارقين وناکثين وقاعدين قابل اعتماد واطمينان هستند؟

آيا ساده زيستي وقناعت وجلوگيري از ريخت وپاش واصراف شرط است؟

آيا حوادث واتفاقات  و جريانات  بايد بررسي شود؟

آيا موضعگيريها واعلام مواضع وهمسويي با سايرين اثر گذار است ؟

حال با اين ملاک ها وموارد ديگر مي توان افراد را سنجيد ونمره داد وانتخاب اصلح کرد؟

راستي بعد پيامبر (ص) چند نفر با علي (ع)ودر کنار او تا آخر ماندند؟

چند نفر ازصحابه وانصار بيعت خود با امام علي(ع) در غدير را نشکستند ؟

چند نفراز مسلمانان بعد پيامبر (ص) باعلي (ع) پيمان بستند؟

چند نفر از بيعت کنندگان در غدير امام را به سکوت وصبر دعوت کردند؟

چه شد که ياران رسول خدا راضي به خانه نشيني امام علي شدند ؟

چه شدکه ثقيفه حق انتخاب رهبر پيدا کرد ؟

چه شد که کسي در مقابل ثقيفه ايستادگي نکرد؟

چه شد که سينه چاکان پيامبر خدا خود مدعي امامت وخلافت شدند ؟

چه شد که غدير فراموش شد؟

چه شدند بدريون وخيبري ها ؟

چه شدند فاتحين فتح مکه ؟

چه شدند آن همه اصحاب وانصار ؟

اگر غدير را انکار کنيد که مسلمان نيستيد .

اگر به ياران شک کنيد که بايد انگشت حيرت بگزيد که مگر مي شود از آن همه ياران همه در خطا واشتباه وراه باطل .

براستي دنبال رسول خدا رفتن واز اسلام ناب دفاع کردن بسيار سخت است.

پس بايد غدير را طور ديگري تعريف  کرد.

بايد زندگي کرد بايد از چرب وشيرين دنيا لذت برد بايد سفر کرد وبهره برد  بايد از نعمت ها استفاده کرد.

ما چه زجرها که  نکشيديم ،کنار پيامبر در چه نبرد ها که شرکت نکرديم ، چه مخاطراتي را تحمل نکرديم چه تشنگي ها وچه گرسنگي ها  که براي اسلام به جان نخريديم حالا بايد کمي هم به خود برسيم ، بايد کمي هم از دنيا بهره ببريم چه عيبي دارد که ما هم استاندار باشيم ،ماهم يک پست ومنصبي داشته باشيم.

 ولي حيف که با علي (ع) به اين اهداف نمي رسيم. با علي که خود يک وعده نان  جو سير هم نخورده است نمي شود .باعلي که چادرهمسرش دوازده وصله دارد که نمي شود.باعلي که درهمي از بيت المال  زياد تر نمي بخشد که نمي شود .با علي که....

حال بايد( مولا) را طور ديگري تفسير کرد.بايد طور ديگري نوشت  وبايد چشمان را بست وپنبه در گوشها فرو کرد.

 آري اگر علي مولي باشد کسي را تحمل عدالتش،شجاعتش ،برهان ومنطقش و....... نيست.

واما امروز وياران امام خميني

آري آنان که کتاب ولايت فقيه امام تفسير مي کردند باولايت فقيه مخالفت کردند.

کساني که مريد امام بودند و  بي اذن او آب هم نمي خوردند امروز حرف ولي را بر نمي تابند.

آنان که خود را صاحب انقلاب مي دانستند امروز فرمان ولي انقلاب را نمي شنوند.

کجا هستند آن سخنوران  انقلابي که تا ديروز مسئوليت شيعه بودن را شمارش مي کردند ولي امروز

 درمقابل منفعت طلبان ومقام پرستان وقانون شکنان سر تسليم فرود مي آورند.

کجا پناه بردند آن خود باختگاني که  وقتي به تمام مقدسات توهين مي شد بجهت ملاحضات خويشاوندي  وقوم وقبيله اي زبان در کام فرو بردند.

کجايند ياراني که هوسهاي فرزندان بي تعهد وفرصت طلب خويش مي ديدندخم به ابرو نمي آوردند.

آقايان نمي شود دنبال منفعت طلبي هاي سياسي واقتصادي وفرهنگي بو ودر زير بيرق ولي هم سينه زد وبراي مظلوميت حسين(ع) علمداري کرد.

آقايان  اگر امروز هرچه ولي فقيه گفت به گوش جان خريديد ديروز هم اگر بوديد فرماندهي عثامه را قبول مي کرديد  اگر اينگونه ايد که خوشا بحالتان ولي اگر اينطور نيست خودتان را اصلاح کنيد  که فردا دير است

اگر امروز ولايت ولي فقيه را با تمام وجود پذيرفتيد اگر ديروز هم بوديد علي را تنها نمي گذاشتيد واگر اينطور نيست بدانيد که فقط اسم شيعه رايدک مي کشيد.

آقايان مواظب باشيد شما ولي فقيه را طور ديگري تعريف نکنيد همانطور که ديروز غدير را جور ديگري تعريف کردند.

براستي دنبال رسول خدا رفتن واز اسلام ناب دفاع کردن بسيار سخت است.

از زن وفرزند گذشتن واسير هوي وهوس نشدن بسيار سخت است.

از مقام ومنصب وموقعيت ورفاه وقدرت  گذشتن وکنار ايستادن وفقط حظ جمهوري اسلامي را بردن سخت است.

آقايان اين من ها وکبر وريا ها ما را به کبريا نمي رساند.

عکس با امام وحکم امام وتعريف امام وچاي قند پهلو با امام خوردن کفايت مسلماني را نمي کند.

مواظب باشيد شما پيراهن جديدي بنام ياران امام ندوزيد .

اين حرف که در حق ياران  امام جفا شده  بوي پيراهن خوني بالاي چوب را مي دهد.

ياران امام بايد گوش به فر مان امام باشند نه امام گوش بفرمان ياران

مواظب باشيم نامه خروج از دين فرزند رسول خدا را امضاء نکنيم.

مواظب باشيم سرباز امام مطيع است وگوش بفرمان ،کم توقع است وچفيه بر دوش، بي درد است ومرض ، صبور است وقانع  آماده است تا جهت اداي وظيفه در پاسگاه مرزي زابل هم خدمت کند.

ولي تنها فرق اساسي امروز با ديروز در امت اسلام است که ديروز هم خواص در خواب بودند وهم مردم ولي امروز مردم ازخواص به  ظاهر طرفدار حق گوي سبقت را ربوده اند.

بايد مواظب بود که شيطان هزاران دام دارد.

 دهم شهريور 1392


نوشته شده در تاريخ ۹۲/۰۶/۱۳ توسط سید احمدقریشی